กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565

เผยแพร่เมื่อ 22/06/2022 ผู้ชม 110

  • วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2565 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    โดยมีวัตถุประสงค์
        1. เพื่อสื่อสารปรัชญาของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร “สร้างนักพัฒนาสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ” ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
        2. เพื่อสื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาสังคมไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
        3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนต่างวัย (different aged relationship) เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565