โครงการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16

โครงการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16

เผยแพร่เมื่อ 04/03/2022 ผู้ชม 132

 • วันที่ 4 มีนาคม 2565 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ได้จัดโครงการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16
 • โดยท่านวิทยากร
  1.ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
  2.นายวิโรจน์ แก้วแสงทอง
  3.นางบุญชอบ โมกข์ทอง
  4.นางแสงจันทร์ แปงปางใส

 

 • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ของเครือข่ายสวัสดิการให้กับประชาชนตำบลคลองลาน
  2. เพื่อให้คนในชุมชนตะหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
  3. ถอดบทเรียนในพื้นที่คลองลานคือความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และเศรษฐกิจชุมชน
  4. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัยที่เกิดกับชุมชน

โครงการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16