การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

เผยแพร่เมื่อ 29/12/2021 ผู้ชม 139

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564
 
วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
 
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย”
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ
1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย
2. เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัยในพื้นที่บ้านแม่พืช-แปลงสี่
3. เพื่อบูรณาการงานวิจัยยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กับการเรียนการสอน รายวิชาการกระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม
 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คนโดยประมาณ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นางกลอยใจ คชฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านผ้าปัก ณ ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปักชาวเขา บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
1. คณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 1 อ.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม และ ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย อ.สุทธีรา คำบุญเรือง
และ อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
3. อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล
 
รายวิชา กระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม รหัส 2533902 นักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 31 คน
 
รูปแบบการเรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน ระบบการฝึกหัด (Internship) ในการพัฒนานักศึกษาตามปรัชญาของระบบการฝึกงาน เน้นเรียนรู้จริง รู้จริง และทำจริง โดยบูรณาการกับทักษะการทำงานในวิชาชีพการพัฒนาสังคม ตามระบบการฝึกหัด (Internship)
 
ทักษะที่โดดเด่นจากการทำงาน นักศึกษาได้สรรถนะตามอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ELO 3 ทำงานบริการชุมชนได้
ELO 7 มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 

 

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564  โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace