การสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New Normal และการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

การสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New Normal และการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 04/11/2021 ผู้ชม 251

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ได้จัดงานสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง "โลกใหม่" ในยุค New Normal"

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดีคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชชาการในครั้งนี้

วิทยากรโดย

    1. นายพงศ์พล สุเยาว์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
    2. นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
    3. นายวิราช เกษอุดมทรัพย์     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    4. อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนตราด

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเข้าใจมุมมอง New Normal ที่จะมีผลกระทบต่อบทบาทของความมั่นคงในสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน
  2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรมรูปแบบวิถีชีวิตรวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
  3. เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางสังคมและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นยุคดิจิทัล

          ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ทางโปรแกรมการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยุทธศาสตร์ในยุค New normal จึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง "โลกใหม่" ในยุค New normal เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคมของมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทราบถึงยุทธศาสตร์ชาติที่เกิดขึ้นในยุค New normal ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและนำองค์ความรู้ไปขยายต่อเพื่อการพัฒนา และประเทศชาติ ให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้ ทางโปรแกรมได้จัดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยโดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กระแสวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มที่ 2 สุขภาวะและการสนับสนุนทางสังคม

กลุ่มที่ 3 ผลกระทบจากสถานการณ์โควิค19 และการปรับตัวการสอนวิถิใหม่

กลุ่มที่ 4 ครอบครัวและการคุกคามทางเพศ

กลุ่มที่ 5 สื่อสังคมออนไลน์และการถูกล่อลวงจากสื่อ

กลุ่มที่ 6 ความเป็น สวัสดิการของรัฐ และฐานอคติทางชาติพันธุ์/เกษตร

กลุ่มที่ 7 คุณภาพชีวิตและผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาวิชาเข้าร่วมการนำเสนอวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งนี้อีกด้วย

 

 

การสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6  เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New Normal และการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม