Link เข้าร่วม การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 นำเสนองานตามกลุ่มห้องย่อย วันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team

Link เข้าร่วม การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 นำเสนองานตามกลุ่มห้องย่อย วันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team

เผยแพร่เมื่อ 22/10/2021 ผู้ชม 343

Link เข้าร่วม ตามกลุ่มห้องย่อย มี 7 กลุ่ม ดังนี้

  • ห้อง 1 กระแสวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • Link เข้าร่วม  https://bit.ly/3C4Tqip

  • ห้อง 2 สุขภาวะและการสนับสนุนทางสังคม
  • Link เข้าร่วม  https://bit.ly/3aXW8uk

  • ห้อง 3 สุขภาวะและการสนับสนุนทางสังคม
  • Link เข้าร่วม https://bit.ly/3prEEPy

  • ห้อง 4 ครอบครัวและการคุกคามทางเพศ
  • Link เข้าร่วม https://bit.ly/30PCGhE

  • ห้อง 5 สื่อสังคมออนไลน์และการถูกล่อลวงจากสื่อ
  • Link เข้าร่วม https://bit.ly/2XDoEhS

  • ห้อง 6 ความเป็น สวัสดิการของรัฐ และฐานอคติทางชาติพันธุ์/เกษตร
  • Link เข้าร่วม https://bit.ly/3G8QnZd

  • ห้อง 7 คุณภาพชีวิตและผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา
  • Link เข้าร่วม https://bit.ly/3przxP6