หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม B.A. (Social Development)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม B.A. (Social Development)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้ชม 276

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  B.A. (Social Development)

เรียนอย่างไร
 • มีการจัดระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
 • มีการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในส่วนของชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพัฒนาสังคม

ทุนการศึกษา

 • นักศึกษาสามารถขอกู้ยิมเงินจากทุน กยศ. ได้ตลอดหลักสูตร

รูปแบบการเรียนการสอน

 • ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (interactive Learning Through Action) ควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี

อุปกรณ์และห้องเรียน

 • ตามมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน
 • นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์
 • นักขับเคลื่อนทางสังคม
 • นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ/องค์กรทางประชาสังคม
 • เจ้าหน้าที่องค์กรชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
 • เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน
 • เจ้าหน้าที่องค์กรนอกภาครัฐ(NGO)
 • อาชีพอิสระ

  รายวิชาที่ศึกษา

 • นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 • ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
 • ความเหลี่อมล้ำทางสังคมและความยากจน
 • การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
 • กระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม
 • เครือข่ายทางสังคมและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้
 • การกลายเป็นเมือง
 • ฯลฯ