>> อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี

>> อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี

เผยแพร่เมื่อ 22/09/2021 ผู้ชม 128

 • วันที่ 22 กันยายน 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     
 • ได้จัดอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี
     
 • วิทยากรโดย คุณรุ่งทิวา   เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • โครงการมีความสำคัญต่อการวางแผนและการดำเนินงาน คือ
  1) ช่วยให้การดำเนินการสอดคลอ้งกับนโยบายหรือความตอ้งการของหน่วยงาน
  2) ทำให้การดำเนินงานนนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
  3) เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินค่างานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปได้

>> อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี