>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 15/07/2021 ผู้ชม 322

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 1. ผศ.ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง (ประธาน)
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 
2. ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ (กรรมการ)
สังกัด :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. ดร.กรรณิกา อุสสาสาร (เลขานุการ)
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

4. นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม