>>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการในการจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการในการจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 14/01/2021 ผู้ชม 323

  • วันที่ 13-14 มกราคม 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการในการจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์1 และห้องคอมพิวเตอร์2

  • มีวัตถุประสงค์ คือ
    1. เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์
    2. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้นและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของตนเอง
    3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทึ่ได้อบรมไปใช้ในการสร้างการจัดทำสื่อออนไลน์ในอนาคตได้

  • โดยมี นายจิรพงษ์  เทียนแขก และนายเมตตรัย  ตะติยะ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

>>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการในการจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม