>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน

>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน

เผยแพร่เมื่อ 23/12/2020 ผู้ชม 332

 

  • วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิน รอดกำเนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

 

  • โดยมี ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนตำบลคลองลาน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน


  • ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า โครงการสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ของเครือข่ายสวัสดิการให้กับประชาชนตำบลคลองลาน เพื่อให้คนในชุมชนตะหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ถอดบทเรียนในพื้นที่คลองลานเรื่องคือความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกิดกับชุมชน  • โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล, คุณอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ และนายตอง แช่ซี่ (ปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรม) โดยมี ดร. วิทยา คามุณี เป็นดำเนินรายการในการสัมมนา

>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน