>> โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนทางสังคม

>> โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนทางสังคม

เผยแพร่เมื่อ 05/11/2020 ผู้ชม 327

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ได้จัดโครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนทางสังคม
 • ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
  โดยมีวัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่มีต่อประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
  2. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำที่ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
  3. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

>> โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนทางสังคม