>> โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสาตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564

>> โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสาตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 29/10/2020 ผู้ชม 448

 • วันที่ 29 ตุลาคม  2563  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสาตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564  
 • ในการนี้จึงได้จัดโครงการอบรมประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนคลองลานจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  โดยมีวัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่มีต่อประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
  2. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำที่ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
  3. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

 • ประธานกล่าวเปิดงาน โดย นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร    

 • และวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้บรรยายการอบรมประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย ในครั้งนี้ โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำวน 95 คน

เอกสารประกอบ

>> โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสาตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564