>> โครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม”

>> โครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม”

เผยแพร่เมื่อ 21/10/2020 ผู้ชม 420

 • วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม”
 • โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี จากที่โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นวิศวกรทางสังคม จึงจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบการเป็นวิศวกรทางสังคมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายต่อเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้ไปสู่ความมั่นคง
 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการพัฒนาสังคมเพื่อเป็นพลังในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและเพื่อให้นักศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านสังคม ได้มีส่วนร่วมในการสานพลังช่วยเหลือสังคมต่อไป
 • ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่านได้แก่
  1.ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง  
  2.นายสุธี  ประคำ  
  3.ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ  
  4.นายวราวุฒิ  พึ่งพัก  และ
  5.นายพงษ์พล  สุเยาว์  
 • โครงการนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 100 คน
 • จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4  โดยแบ่งเป็น 8 หัวข้อดังนี้
  1.การจัดการสุขภาพชุมชนและความเสี่ยง  ห้อง 38502
  2.การพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(1)  ห้อง 38503
  3. การพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(2)  ห้อง 38504
  4. สื่อสังคมออนไลน์  ห้อง 38502
  5.วัยรุ่น เพศ และการศึกษา  ห้อง 38602
  6.เด็ก เยาวชน และครอบครัว ห้อง 38603
  7.การจัดการชุมชนและภาคการเกษตรกรรม  ห้อง 38605
  8.ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน ห้อง 38606

  จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

>> โครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม”