>> ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 สานพลังวิศวกรทางสังคม

>> ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 สานพลังวิศวกรทางสังคม

เผยแพร่เมื่อ 15/10/2020 ผู้ชม 480

โดยมีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า---->เวทีสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 "สานพลังวิศวกรทางสังคม"

ซึ่งทางโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้เชิญวิทยากร จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในแต่ละกรม เข้ามาให้ข้อมูลการทำงานร่วมกันและเพื่อการออกไปทำงานในสายงานตนเองโดยตรง  ประกอบด้วย

1. ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง  ผู้อำนวยการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ

2. นายสุธี  ประคำ  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร

3. ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา วางแผนพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. นายพงศ์พล  สุเยาว์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร

 

ช่วงบ่าย -----> เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 8 หัวข้อดังนี้

1.การจัดการสุขภาพชุมชนและความเสี่ยง  ห้อง 38502

2.การพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(1)  ห้อง 38503

3. การพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(2)  ห้อง 38504

4. สื่อสังคมออนไลน์  ห้อง 38502

5.วัยรุ่น เพศ และการศึกษา  ห้อง 38602

6.เด็ก เยาวชน และครอบครัว ห้อง 38603

7.การจัดการชุมชนและภาคการเกษตรกรรม  ห้อง 38605

8.ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน ห้อง 38606

 

จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เอกสารประกอบ

>> ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 สานพลังวิศวกรทางสังคม