>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 18/06/2020 ผู้ชม 343

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง (ประธาน)
ตำแหน่ง : อาจารย์สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สังกัด : มหาวิทยาลัยทักษิณ

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม