>> โครงการ ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมม้งป่าคาม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

>> โครงการ ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมม้งป่าคาม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 09/03/2020 ผู้ชม 724

  • เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการ "ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมม้งป่าคาม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร" เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
    โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมมีการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เรียนรู้การทำงานกับชุมชนท้องถิ่น
  • ในวันแรก (7 มีนาคม 2563) เป็นการสำรวจพื้นที่ทางกายภาพของหมู่บ้านป่าคาที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน เช่น พื้นที่ทางการเกษตร หน่วยงานราชการในหมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ฯลฯ
  •  ในวันที่สอง (8 มีนาคม 2563) เดินเท้าสำรวจ/เรียนรู้วัฒนธรรมชาวม้งในหมู่บ้านป่าคา ในภาคค่ำนักศึกษาสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความเห็นเพิ่มเติมโดยชุมชน
  • ในวันที่สาม (9 มีนาคม 2563) กิจกรรมจิตอาสา: นักศึกษาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันทาสีโต๊ะนักเรียนให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมดแดง (สาขาป่าคา) จากนั้นจึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

>> โครงการ ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมม้งป่าคาม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร