>>โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ต.คลองลานพัฒนา จ.กําแพงเพชร

>>โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ต.คลองลานพัฒนา จ.กําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19/02/2020 ผู้ชม 1,600

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
ตําบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร” ณ ห้องประชุมพิกุลชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยท่าน ผศ.ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ของเครือข่ายสวัสดิการให้กับประชาชนตําบลคลองลาน
2. เพื่อให้คนในชุมชนตะหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ํา ความยากจนและการเข้าถึงสวัสดิการ สังคม
3.ถอดบทเรียนในพื้นที่คลองลานในเรื่องคือความเหลื่อมล้ํา ความยากจน และเศรษฐกิจชุมชน
4. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกิดกับชุมชน
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 70 คนโดยประมาณ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกําเหนิด (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)
3. คุณสุธี ประคํา (ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กําแพงเพชร)
4. คุณสุรศักดิ์ รุ่งคีรี (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีคลองลานพัฒนา)
5. รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล (รองคณบดีฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา)
6. ดําเนินรายการโดย ดร.วิทยา คามุณี


>>โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ต.คลองลานพัฒนา จ.กําแพงเพชร