>>งานสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 4 การพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ในยุค Disruption ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด

>>งานสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 4 การพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ในยุค Disruption ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ 28/10/2019 ผู้ชม 997

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 4 "การพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ในยุค Disruption ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด" ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก ผู้ค่ำหวอดในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และ นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ผู้ดูแลแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร

และมีการนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 และ 4 กว่า 50 เรื่อง ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ให้ นักศึกษาชั้นปี 4 เปลี่ยนจากการทำงานวิจัยเป็นกลุ่ม/คู่  มาเป็นการทำวิจัยเดี่ยว ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนกระบวนการทำงานตั้งแต่ ค้นหาประเด็นปัญหา ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เขียน และนำเสนองานวิชาการครับ  อีกทั้งปีนี้ เราได้เชิญศิษย์เก่าการพัฒนาสังคม ที่เห็นว่ามีศักยภาพ เช่น นักศึกษาที่ได้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่นิด้าและที่เข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการ อย่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  มาเป็นผู้ช่วยให้ความเห็นต่องานวิจัยในมุมของนักปฏิบัติ ประกบคู่กับอาจารย์/นักวิชาการ  

>>งานสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 4 การพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ในยุค Disruption ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด