>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมพานักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมพานักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ 08/09/2019 ผู้ชม 387

Field Trip พัฒนาสังคมเรียนรู้นอกห้องเรียน@เจียงฮาย ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562


วันที่ 5-6 กันยายน 2562 : เข้าร่วมการประชุมวิชาการชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ
นศ.โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 2 ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาในบริบทที่ข้ามพรมแดนรัฐชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน ก่อนจะไป Field Trip ดูพื้นที่จริงที่ชายแดนอำเภอแม่สาย (ไทย-เมียนมา) เชียงแสนและเชียงของ (ไทย-ลาว)

วันที่ 7 กันยายน 2562 : Field Trip ชายแดน
Field trip พื้นที่ชายแดนโดยเริ่มจากการค้าชายแดนตลาดชายแดนแม่สายข้ามแดนไปชมวิถีการค้าชายแดนของฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จากนั้นลัดเลาะไปยังสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และเลียบเลาะริมน้ำโขงไปยังอำเภอเชียงของ เพื่อรับฟังและพูดคุยกับภาคประชาสังคม/ชาวบ้านบ้านทุ่งงิ้วซึ่งต่อสู้กับการถูกแย่งยึดที่ดินเพื่อไปสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และชาวบ้านได้พาลงพื้นที่ดูพื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 500 กว่าไร่ ซึ่งรัฐอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม (แต่จริงๆ อุดมสมบูรณ์) เพื่อจะนำไปสร้างนิคมอุสาหกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2562 : เรียนรู้บทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมในอำเภอเชียงของ (กลุ่มรักษ์เชียงของ)
โดยได้พูดคุยกับครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ ณ โฮงเฮียงแม่น้ำของ ถึงบทบาทการทำงานของกลุ่มฯ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ประเด็นการพัฒนาในเชียงของและลุ่มน้ำโขง

การไปเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาเห็นภาพของ "การพัฒนา" ในบริบทที่มากกว้างขึ้นกว่าการพัฒนาท้องถิ่นไทย แต่เป็นการพัฒนาที่ข้ามรัฐข้ามแดน โดยเฉพาะอิทธิพลจีนที่มีต่อประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมพานักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย