>> โครงการรวมพลังเยาวชน เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร 2562

>> โครงการรวมพลังเยาวชน เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร 2562

เผยแพร่เมื่อ 25/09/2019 ผู้ชม 786

โครงการรวมพลังเยาวชน "เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร 2562 วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ภายในงานประกอบด้วย

  • เวทีเสวนา หัวข้อ "เด็กและเยาวชนไทยจิตอาสา ในยุคศตวรรษที่ 21" ซึ่งมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสวนา ในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ธวชินี ลาลิน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และอาจารย์สุวภัทร  หนุ่มคำ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  • ชมหนังสั้น "ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"
  • ชมการแสดงเชียร์ลีดดิ้ง ใบซั่นทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • การมอบโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการส่งเสริมเยาวชน โดยมีอาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม  เป็นตัวแทนรับมอบ  และนายอภิชาติ  สุระเดช   ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2562  
  • กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม
  • นิทรรศการด้านการส่งเสิรมอาชีพในวัยเรียน นิทรรศการจิติอาสาและนิทรรศการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีกมากมาย
  • ชมการแสดงดนตรีจากโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  เป็นต้น

จัดโดย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

>> โครงการรวมพลังเยาวชน เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร 2562