>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 25/06/2019 ผู้ชม 537

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้

1.อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชชานันท์
สังกัด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2.ดร.สนั่น กัลป์ปา
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

3.อาจารย์วริยา ด้วงน้อย
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสสราพร  กล่อมกลำนุ่ม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาสังคม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม