>> ค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

>> ค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04/03/2019 ผู้ชม 780

เมื่อวันที่ 1-4 มีนาคม 2562 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

วันที่ 1 มีนาคม 2562: ฟังบรรยายพิเศษจากสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ ป่าคา เพื่อทราบถึงบทบาท/หน้าที่การทำงานของสถานีฯ และชมแปลงสาธิตการเกษตรของสถานีฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2562: ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ทีม คือ (1) ทีมสื่อ (สร้างสารคดีและ Booklet) (2) ทีมกระบวนการ (ใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นและอื่นๆ) และ (3) ทีมเก็บข้อมูเชิงลึกในประเด็นเฉพาะ

วันที่ 3 มีนาคม 2562: 1 day trip จัดนำเที่ยวโดยชุมชน
เนื่องจากชุมชนป่าคาถูกกำหนดให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village โปรแกรมในวันนี้เราจึงออกแบบให้ทางชุมชนทดลองจัดการท่องเที่ยว ชี้แจงเส้นทางพาเที่ยว และหลังจากนั้น นักศึกษาจะกลับมาถอดสรุปบทเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน งานนี้ทางไกด์ท้องถิ่นได้ทดลองใช้แผนที่เดินดินในการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวแก่คณะทัวร์ด้วย


วันที่3 มีนาคม 2562: สามัคคีร่วมใจปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณบ้านอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้อีกแห่งของหมู่บ้าน จากนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบๆ โรงเรียน ก่อนจะเดินทางกลับสู่ มรภ.กำแพงเพชรอย่างปลอดภัย

>> ค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร