>> การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นชาติพันธุ์ ในสังคมสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธชาดชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นชาติพันธุ์ ในสังคมสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธชาดชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27/02/2019 ผู้ชม 923

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัด สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ความเป็นชาติพันธุ์" ในสังคมสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธชาดชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทำความเข้าใจกับเรื่องชาติพันธุ์ ในบริบทของจังหวัดกำแพงเพชรและตาก ผ่านงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เปิดฉากด้วยการทำความเข้าใจกับวิธีวิทยาในการวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณา กรณีศึกษาชาติพันธุ์ปกาเกอญอ โดย รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ และผู้ที่จะให้ภาพรวมของกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงทั้ง 6 กลุ่มในกำแพงเพชรแก่เราได้ดีที่สุดเห็นจะต้องเป็น อาจารย์ โอกามา จ่าแกะ ผู้คร่ำหวอดกับประเด็นชาติพันธุ์ในกำแพงเพชรมานาน และต่อด้วย นักวิจัยรุ่นเล็กที่สนใจเรื่องชาติพันธุ์ โดยเริ่มจากประวัติศาสตร์ของการเกิดรัฐ-ชาติสมัยใหม่อันนำไปสู่การสร้าง "ความเป็นไทย" และ "ความเป็นอื่น" ความเป็นชนกลุ่มน้อยและความเป็นชายขอบ อื่นๆ ตามมา นอกจากนี้งานวิจัย นศ. 2 ชิ้น คือเรื่องความขัดแย้งเรื่องที่ดินของกลุ่มปกาเกอญอในบ้านแม่วะหลวงกับรัฐจากนโยบายทวงคืนผืนป่า และการวิจัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ หรือ OTOP village จะช่วยทำให้เราเข้าใจความย้อนแย้งในมุมมองและนโยบายรัฐที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงอย่างไร และงานวิจัยอีก 2 ชิ้นคือ การปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มปกาเกอญอในหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก และการเปลี่ยนศาสนาของกลุ่ม นักศึกษาชาติพันธุ์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะทำให้เราเข้าใจการปรับตัวและพลวัตของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์อย่างไร

*เปิดงานด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จากชมรมม้ง KPRU

>> การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นชาติพันธุ์ ในสังคมสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธชาดชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร