>> โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

>> โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

เผยแพร่เมื่อ 25/01/2019 ผู้ชม 1,668

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ" โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด มาเป็นประธานในพิธีเปิด   ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในด้านการ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กําหนด ไว้ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

  1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง สวัสดิการและเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และความยากจนในบริบทของอาเซียนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความชํานาญด้านเครือข่ายสวัสดิการ องค์กร ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในบริบทของอาเซียน
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ํา เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการยอมรับโอกาสและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการซึ่งเป็น หลักประกันทางสังคมในการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
  3.  เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในจังหวัด และภายนอกจังหวัด ภาคองค์กรชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ สวัสดิการสังคม
  4.  เพื่อแนะแนวกับนักเรียนมัธยมศึกษาและบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ วิจัย

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 200 คนโดยประมาณ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่าน คือ

  1.  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
  2.  ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง
  3.  ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล
  4.  คุณชัยพัช สุขนิตย์
  5.  คุณชนิด คชประเสริฐ
  6.  คุณสายพิน คําฝอย

>> โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ