>> โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 08/11/2018 ผู้ชม 533

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย
- การอบรมความรู้เรื่องงานสารบัญ โดย นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป และ
- การอบรมความรู้เรื่อง มารยาททางสังคมและการปรับตัวกับองค์กรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์อาชัญญา ศรีรวรรธนศิลป์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
- การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา โดยคณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>> โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ