>> จัดสัมมนาทางวิชาการ เด็กและเยาวชนไทย ในยุค Disruptive society

>> จัดสัมมนาทางวิชาการ เด็กและเยาวชนไทย ในยุค Disruptive society

เผยแพร่เมื่อ 10/10/2018 ผู้ชม 1,208

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สถาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ "เด็กและเยาวชนไทย ในยุค Disruptive society "

สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆ หากมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ ในระดับเดียวกันแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนคนส่วนใหญ่ในสังคมปรับตัวไม่ทัน จนเกิดปัญหาทางวัฒนธรรมที่ต้องมีการแก้ไขกันตลอดมา ทั้งนี้ก็เพราะแต่เดิมสังคมไทย เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทที่มีการทํานาและการเพาะปลูก เป็นอาชีพหลัก การผลิตแต่เดิมก็เป็นแต่เพียงให้พอมีพอกิน ไม่ได้ผลิตอย่างใหญ่โต เพื่อส่งออกไปค้าขายกับต่างประเทศ จึงไม่มีความจําเป็นในการพัฒนาทาง ด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งหวัง ผลิตสิ่งต่างๆ เพื่อส่งออกไปขายนอกประเทศ การผลิตผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิม ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ แบบดั้งเดิม ก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตเป็น จํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย เข้ามาช่วย มีการลงทุนและการใช้ ที่ดินอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้ที่ดินก็มีการขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุ์นานา ชนิดไปตามบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะที่ดอนและที่ตามป่าเขา ก่อให้เกิดการรุกล้ําป่าสงวน และการทําลายสภาพแวดล้อมอย่างกว้างขวาง


นับเป็นโครงการที่ดี ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์
ร่วมถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่ยั่งยืน
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> จัดสัมมนาทางวิชาการ เด็กและเยาวชนไทย ในยุค Disruptive society