>> อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าคา

>> อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าคา

เผยแพร่เมื่อ 30/09/2018 ผู้ชม 1,920

  • เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 4 ชิ้น คือ 1. แผนที่เดินดิน 2. ปฏิทินชุมชน 3.Timeline ประวัติศาสตร์ชุมชน และ 4.ทำเนียบผู้รู้และประเพณีพิธีกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

  • วันที่ 28 กันยายน 2561 รับฟังการบรรยายและซักถาม โดย ครูอุเทน ครูสมหวัง และน้าวิชัยนักการภารโรงของโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา และ หมอกร (อุษณกร แซ่จ้าง) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต.ป่าคา ทำให้ได้ภาพของประวัติชุมชน บริบทของพื้นที่ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวม้ง และการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

  • วันที่ 29 กันยายน 2561 รับฟังการบรรยายความเป็นมาของหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่สุนทร ผู้ใหญ่บ้านของชุมชนป่าคา จากนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากไกด์ชุมชนพาไปยังจุดท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

  • วันที่ 30 กันยายน 2561 นักศึกษารวบรวมข้อมูลที่แต่ละคนมีโดยใช้เครื่องมือ 4 ชิ้น จากนั้น แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูล โดยมีคนในชุมชนคอยเติมและปรับข้อมูลด้วย
    ทั้งนี้โครงการนี้ถือเป็นการบูรการการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคมและการบริการวิชาการ

>> อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าคา