>> ประชุมวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมือง สู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

>> ประชุมวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมือง สู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

เผยแพร่เมื่อ 14/08/2018 ผู้ชม 547

ประชุมวิชาการ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมือง สู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย”
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยากรโดย

  • ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ผอ. สสว ๙
  • ศ.ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย ความร่วมมือทางวิชาการ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> ประชุมวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมือง สู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย