ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 344

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kanika Ussasarn

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.กรรณิกา	อุสสาสาร