ผศ.ดร.วิทยา คามุณี

ผศ.ดร.วิทยา คามุณี

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 522

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.วิทยา     คามุณี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Witaya Kamuny

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3119

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วิทยา     คามุณี