หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2016 ผู้ชม 3,513

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

………………………………….….…………..

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ / สาขาวิชา         โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

    ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Arts Program in Social Development

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)            ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

    ชื่อย่อ (ไทย)             ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)           Bachelor of Arts (Social Development)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)          B.A. (Social Development)

 

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

 

4.รูปแบบของหลักสูตร

    4.1รูปแบบ

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

    4.2ภาษาที่ใช้

        ภาษาไทย

    4.3การรับเข้าศึกษา

        รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

    4.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

    4.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

    5.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
   
    5.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

    5.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561

7.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    7.1 นักพัฒนาสังคม

    7.2 นักพัฒนาชุมชน

    7.3 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์

    7.4 นักขับเคลื่อนทางสังคม

    7.5 นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

    7.6 เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ

    7.7 เจ้าหน้าที่องค์กรทางประชาสังคม

    7.8 เจ้าหน้าที่องค์กรชุมชน

    7.9 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    7.10 เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ

    7.11 เจ้าหน้าที่หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

    7.12 เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน

    7.13 เจ้าหน้าที่องค์กรนอกภาครัฐ (NGO)

    7.14 อาชีพอิสระ

หลักสูตร