" โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29/12/2021 ผู้เช้าชม 31


การสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New Normal และการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 04/11/2021 ผู้เช้าชม 129


Link เข้าร่วม การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 นำเสนองานตามกลุ่มห้องย่อย วันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team

วันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team

เผยแพร่เมื่อ 22/10/2021 ผู้เช้าชม 226


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม B.A. (Social Development)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  B.A. (Social Development)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 73


>> อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี

วันที่ 22 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 22/09/2021 ผู้เช้าชม 65


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918