คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/10/2017 : ผู้เข้าชม 441 : งานสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม "การพัฒนางานวิจัยที่รับใช้สังคม วิจัย แบบไหน ให้ สังคมได้ประโยชน์" ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/09/2017 : ผู้เข้าชม 245 : การเสวนากึ่งวิชาการและอภิปรายประเด็นร้อน ปัญหา บริบท และผลลัพธ์การพัฒนามนุษย์ (Problems, context and its consequences of human development) วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/08/2017 : ผู้เข้าชม 892 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในบริบท Thailand 4.0" ใน วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.45 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/08/2017 : ผู้เข้าชม 571 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์และการละคร ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

27/06/2017 : ผู้เข้าชม 225 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

16/02/2017 : ผู้เข้าชม 282 : งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่16

22/01/2017 : ผู้เข้าชม 647 : การเสวนาวิชาการ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ราชานักพัฒนา : ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"