คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/10/2018 : ผู้เข้าชม 158 : โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมกับ. สสส /. มอ. /. มน. จัดประชุมเขิงปฏิบัติการ เครือข่ายประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราชภัฏกำแพงเพชร

10/10/2018 : ผู้เข้าชม 154 : จัดสัมมนาทางวิชาการ เด็กและเยาวชนไทย ในยุค Disruptive society ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/09/2018 : ผู้เข้าชม 150 : อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าคา วันที่ 28-30 กันยายน 2561 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

18/09/2018 : ผู้เข้าชม 133 : กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี ใน วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14/08/2018 : ผู้เข้าชม 178 : ประชุมวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมือง สู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

10/08/2018 : ผู้เข้าชม 184 : กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่และพิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

17/07/2018 : ผู้เข้าชม 126 : นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม ได้ดำเนิน กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เด็กดีร่วมใจ พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยร่วมกันทำกิจกรรม (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) วันที่ 17 กรกฏาคม 2561

05/06/2018 : ผู้เข้าชม 337 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/03/2018 : ผู้เข้าชม 401 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม นักศึกษาปี 4 รหัสหมู่เรียน 5712204 วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 234 : โครงการสัมมนาวิชาการ "ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจน และความเหลื่อมล้ำ" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร