คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/10/2022 : ผู้เข้าชม 10 : โครงการสัมมนาวิชชาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 8 ว่าด้วย แผนพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

05/10/2022 : ผู้เข้าชม 15 : โครงการสัมมนาวิชชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

23/07/2022 : ผู้เข้าชม 34 : พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

18/07/2022 : ผู้เข้าชม 35 : อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม ได้รับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกำแพงเพช (CSR)ระดับจังหวัด วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565

08/07/2022 : ผู้เข้าชม 40 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

23/06/2022 : ผู้เข้าชม 55 : โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 23 มิถุนายน 2565

22/06/2022 : ผู้เข้าชม 67 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/03/2022 : ผู้เข้าชม 88 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันพุธที่ 9 มีนาคม2565 (ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams)

04/03/2022 : ผู้เข้าชม 64 : โครงการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 วันที่ 4 มีนาคม 2565

29/12/2021 : ผู้เข้าชม 105 : การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564