คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/12/2021 : ผู้เข้าชม 17 : การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

04/11/2021 : ผู้เข้าชม 33 : การสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New Normal และการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

22/09/2021 : ผู้เข้าชม 41 : อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี วันที่ 22 กันยายน 2564

15/09/2021 : ผู้เข้าชม 53 : โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM) วันที่ 15 กันยายน 2564

15/07/2021 : ผู้เข้าชม 80 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564

03/03/2021 : ผู้เข้าชม 139 : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

23/01/2021 : ผู้เข้าชม 138 : โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564 วันที่ 23 มกราคม 2564 ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14/01/2021 : ผู้เข้าชม 139 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการในการจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์1 และห้องคอมพิวเตอร์2 วันที่ 13-14 มกราคม 2564

23/12/2020 : ผู้เข้าชม 181 : สัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน

05/11/2020 : ผู้เข้าชม 145 : โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนทางสังคม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร