คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

25/11/2023 : ผู้เข้าชม 3 : โครงการ การพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(PLOs) ของหลักสูตรการพัฒนาสังคม ในการสร้างเครือข่ายสวนพ่อพอเพียงในพื้นที่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ สวนพ่อพอเพียง ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

11/10/2023 : ผู้เข้าชม 30 : การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 8 เรื่อง "โคกหนองนาโมเดล" สู่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27/09/2023 : ผู้เข้าชม 30 : กิจกรรม เรื่อง แชร์ประสบการณ์ เส้นทาง การสอบบรรจุราชการ ในสายงานการพัฒนาสังคม วันที่ 27 กันยายน2566 ณ ห้องประชุม UBI อาคาร 12 ชั้น 1 โดยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26/09/2023 : ผู้เข้าชม 19 : โครงการ ฝึกงานอย่างไร...ให้ได้ใจหน่วยงาน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12/07/2023 : ผู้เข้าชม 56 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

26/06/2023 : ผู้เข้าชม 48 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 3/2565 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องอัจฉริยะ ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/04/2023 : ผู้เข้าชม 68 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา สู่ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค (ชั้น 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14/03/2023 : ผู้เข้าชม 76 : การสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2566

01/03/2023 : ผู้เข้าชม 77 : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/10/2022 : ผู้เข้าชม 95 : โครงการสัมมนาวิชชาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 8 ว่าด้วย แผนพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์