คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

23/07/2022 : ผู้เข้าชม 4 : พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

18/07/2022 : ผู้เข้าชม 3 : อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม ได้รับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกำแพงเพช (CSR)ระดับจังหวัด วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565

08/07/2022 : ผู้เข้าชม 17 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

23/06/2022 : ผู้เข้าชม 28 : โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 23 มิถุนายน 2565

22/06/2022 : ผู้เข้าชม 23 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/03/2022 : ผู้เข้าชม 42 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันพุธที่ 9 มีนาคม2565 (ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams)

04/03/2022 : ผู้เข้าชม 44 : โครงการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 วันที่ 4 มีนาคม 2565

29/12/2021 : ผู้เข้าชม 84 : การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

04/11/2021 : ผู้เข้าชม 94 : การสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New Normal และการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

22/09/2021 : ผู้เข้าชม 102 : อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี วันที่ 22 กันยายน 2564