ผลงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมส่งเข้าร่วมประกวดในงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

คลังวิดีโอ : ผลงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมส่งเข้าร่วมประกวดในงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อง 20/02/2018 ผู้เข้าชม 236