ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 1,284

ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกาม่า จ่าแกะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Okama Jakae

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา ชั้น 2  สำนักงานคณบดี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี ลาลิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี ลาลิน

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 740

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี    ลาลิน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Thawachinee Lalin

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี	ลาลิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา คามุณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา คามุณี

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 1,112

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา     คามุณี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Witaya Kamuny

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3119

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา     คามุณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 1,043

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Surasak Buntian

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3119

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 819

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kanika Ussasarn

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.กรรณิกา	อุสสาสาร

อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ

อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 751

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Isaraporn Onbun

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์


คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ