ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 657

ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Surasak Buntian

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3119

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

อาจารย์ธวชินี ลาลิน

อาจารย์ธวชินี ลาลิน

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 382

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ธวชินี    ลาลิน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Thawachinee Lalin

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ธวชินี	ลาลิน

ผศ.ดร.วิทยา คามุณี

ผศ.ดร.วิทยา คามุณี

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 504

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.วิทยา     คามุณี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Witaya Kamuny

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3119

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วิทยา     คามุณี

ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 502

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Okama Jakae

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา ชั้น 2  สำนักงานคณบดี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 332

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kanika Ussasarn

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.กรรณิกา	อุสสาสาร

อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ

อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 385

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Isaraporn Onbun

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์


คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ

อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 656

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phurinat Chotiwan

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์


คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ