" โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วย การเสริมสร้างเยวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23/06/2022 ผู้เช้าชม 51


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565

 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22/06/2022 ผู้เช้าชม 52


สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 9 มีนาคม2565 (ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams)

เผยแพร่เมื่อ 09/03/2022 ผู้เช้าชม 106


โครงการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16  ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 04/03/2022 ผู้เช้าชม 104


การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29/12/2021 ผู้เช้าชม 103


ทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ นายอภิชาติ สุระเดช ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศเพื่อส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ 16/05/2022 ผู้เช้าชม 16


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918