" โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา สู่ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค (ชั้น 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21/04/2023 ผู้เช้าชม 119


การสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุนนาค ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 14/03/2023 ผู้เช้าชม 148


การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 01/03/2023 ผู้เช้าชม 103


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 

เผยแพร่เมื่อ 16/11/2022 ผู้เช้าชม 78


โครงการสัมมนาวิชชาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 8 ว่าด้วย แผนพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 21/10/2022 ผู้เช้าชม 241


ทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ นายอภิชาติ สุรเดช ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 

เผยแพร่เมื่อ 10/05/2023 ผู้เช้าชม 19


ขอแสดงความยินดี กับ นายอภิชาติ สุระเดช ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศเพื่อส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ 16/05/2022 ผู้เช้าชม 126


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918