" โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 

เผยแพร่เมื่อ 16/11/2022 ผู้เช้าชม 40


โครงการสัมมนาวิชชาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 8 ว่าด้วย แผนพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 21/10/2022 ผู้เช้าชม 173


โครงการสัมมนาวิชชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 05/10/2022 ผู้เช้าชม 119


พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียน โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 

เผยแพร่เมื่อ 23/07/2022 ผู้เช้าชม 108


อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18/07/2022 ผู้เช้าชม 100


ทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ นายอภิชาติ สุระเดช ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศเพื่อส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ 16/05/2022 ผู้เช้าชม 73


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918