" โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม (การจัดทำ Infographic) เพื่อนำเสนอประเด็นที่สำคัญในสังคม

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 04/03/2024 ผู้เช้าชม 89


โครงการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social lab) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านคลองปลาร้า หมู่ 13 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 25/02/2024 ผู้เช้าชม 17


การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 21/02/2024 ผู้เช้าชม 149


ทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (MOU)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 02/02/2024 ผู้เช้าชม 47


โครงการสัมมนาทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์สัมพันธ์ : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20/12/2023 ผู้เช้าชม 552


ทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 “การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) จาก 39 สถาบันศึกษาทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

เผยแพร่เมื่อ 04/02/2024 ผู้เช้าชม 62


ขอแสดงความยินดี กับ นายอภิชาติ สุรเดช ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 

เผยแพร่เมื่อ 10/05/2023 ผู้เช้าชม 130


ขอแสดงความยินดี กับ นายอภิชาติ สุระเดช ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศเพื่อส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ 16/05/2022 ผู้เช้าชม 266


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918