" โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม B.A. (Social Development)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  B.A. (Social Development)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 5


>> อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (MS TEAM)ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทุกชั้นปี

วันที่ 22 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 22/09/2021 ผู้เช้าชม 14


>> โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM)

วันที่ 15 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 15/09/2021 ผู้เช้าชม 15


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 15/07/2021 ผู้เช้าชม 185


>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03/03/2021 ผู้เช้าชม 193


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918