>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 28/05/2020 ผู้ชม 171

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 1. อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลุ่มสาขาการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการ
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต/ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)/รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัด :  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ สายจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร            

 

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์