>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน เรื่อง การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน เรื่อง การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 14/03/2020 ผู้ชม 155

          วันที่ 14 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น"
ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมต่อการปกครองท้องถิ่น ความจําเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นไปตามการบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิ ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่การกําหนดปัญหา การประเมินทางเลือกการบริหารจัดการ การร่วมติดตามประเมินผล แต่ปัจจุบันจากการศึกษาวิจัย เราพบข้อมูลการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ริเริ่มในการสร้างกลไกและช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักการกระจายอํานาจการปกครองและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ กฎหมายรัฐธรรมนูญ

          นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างแท้จริง จึงได้จัดทําโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ พลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
              1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วน ท้องถิ่น
              2. เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่า จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้

ซึ่งได้รับเกียรติ ร่วมเสวนาในครั้งนี้โดย
              - ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
              - ท่านนายดำรง  มหาวงศ์  ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลไตรตรึงษ์

จัดโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสานศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาค กศ.ปบ. รหัสหมู่เรียน 5928201

 

    

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน เรื่อง การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น