>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12/02/2020 ผู้ชม 368

 • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักรัฐประศาสนศาสตร์  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในงานประกอบไปด้วย อาทิเช่น
 • เวทีเสวนา เรื่อง การปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการเสวนาโดย  อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม, อาจารย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และอาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าอย่างชาญฉลาด วิทยากรโดย อาจารย์นารถนรี  เฟื่องอิ่ม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
 • การทอดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ Coach และ Faciltator โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร  สุขเกษม
 • การแข่งขันจัดทำแผนบริหารงานท้องถิ่นตามทักษะวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้น Critical Thinking, Creativity, Communication & Collaboration โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
  1. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน
  2. อาจารย์นารถนรี  เฟื่องอิ่ม
  3. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ
  4. คุณสุมาพร  จั่นศรี
 • กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21
  วิทยากรกลุ่มที่ 1 โดยคุณจิรพงษ์  เทียนแขก
  วิทยากรกลุ่มที่ 2 โดยคุณเมตตรัย  ตะติยะ

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักรัฐประศาสนศาสตร์