>> กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง

>> กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง

เผยแพร่เมื่อ 18/09/2019 ผู้ชม 577

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสร์   ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  “เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง" ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

          ประเทศไทยเป็นรัฐเอกราช ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อปี 2475 จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยมีการเลือกตั้งมาแล้ว 28 ครั้ง และภายใต้การเลือกตั้งครั้งล่าสุด ทําให้ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองไทยที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพการชะลอตัว ของเศรษฐกิจ สังคมที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหยั่งรากลึก  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
          จากปัญหาที่เกิดขึ้น นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้จัดทําโครงการ สัมมนาในหัวข้อเรื่อง "เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง” ขึ้น
การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือก ข้าง”
2. เพื่อหาแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและ
3. เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คาดหวัง ว่าสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และในอนาคตได้
โดยมีผู้ร่วมงานจํานวนประมาณ 120 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ
          ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความ ความสามารถ ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ ท่านอาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และท่าน ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จัดโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5918201

>> กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง