>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 06/09/2019 ผู้ชม 750

          วันที่ 6 กันยายน 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัด “โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” ประจําปี พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ คํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ และต่อสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โปรแกรม วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าโดย อิสระในรูปแบบของการวิจัย เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถทําการศึกษาวิจัยทาง รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ตั้งแต่กระบวนการ การกําหนดปัญหาการวิจัย ตลอดจนการ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุปรายงานผลการวิจัย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประมวลผล

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประมวลผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง พร้อมกับนําเสนอผล การเรียนรู้จากการจัดทําวิจัยที่ได้ทําการศึกษาค้นคว้า และรับฟังคําแนะนําและ ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอด องค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป

ดังนั้น โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรม สัมมนาปฏิบัติการวิจัย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการ คือ
          1. เพื่อจัดเวทีให้นักศึกษาได้นําเสนอผลการเรียนรู้จากการจัดทําวิจัย
          2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังคําแนะนําจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการ วิจัย เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงผลงานและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป
โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีรายงานการวิจัยที่เข้ารับฟังคําแนะนําจาก คณะกรรมการ จํานวนทั้งสิ้น 16 เรื่อง

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
          1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
          2. รองศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล และ
          3. อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม


>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์