>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0

>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0

เผยแพร่เมื่อ 04/09/2019 ผู้ชม 621

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0 " ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร


วิทยากร โดย คุณณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน  ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และ
คุณปิยนุช ประเสริฐศักดิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ สังกัดงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครงสำนักงานปลัดเทศบาล

#จัดโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่4
#หมู่เรียน5918203

>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0