>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย

เผยแพร่เมื่อ 28/08/2019 ผู้ชม 854

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย" ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัก 2 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ จัดโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5918202

          วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย (อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ (อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย