>> กิจกรรมเสวนา การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)

>> กิจกรรมเสวนา การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)

เผยแพร่เมื่อ 21/08/2019 ผู้ชม 937

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ปลัดอําเภอ) ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเหนิด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

     โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในฐานะเป็น โปรแกรมวิชาและหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งได้จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544) โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือผลิตบุคลากรที่ “มี คุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ บริหารด้วยปัญญา แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยี” เพื่อสนองตอบความต้องการของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะกรณี ของภาครัฐตําแหน่งที่ถูกระบุว่าไว้ในเอกสารหลักสูตรคือ “ปลัดอําเภอ” แต่ด้วยตําแหน่ง ปลัดอําเภอที่ว่านี้มิได้เป็นตําแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะสําหรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพียงสาขา ด้วยมีสาขาอื่นเป็นต้นว่า รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เป็นต้น สามารถสมัคร สอบแข่งขันได้เช่นกัน ดังนั้น ความรู้และเข้าใจถึงลักษณะตําแหน่งงาน การเตรียมความ พร้อมที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยตระหนักถึงความจําเป็นข้างต้น ทางโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึง ได้จัด เสวนาเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ขึ้น หวังที่จะให้ผู้เข้ารับฟัง มีวิธีการเตรียมสมัครสอบในตําแหน่งดังกล่าวอย่างถูกต้อง ผ่าน ประสบการณ์ตรงของวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ คือ
     1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)
     2. เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบแข่งขันในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     3. เพื่อสนับสนุนการมีงานทําตรงตามสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โดยผู้เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประมาณ 100 คน  และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย
     1. ว่าที่ ร.ต. หญิงสุภาพร จันทสิทธิ์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการฯ (กลุ่มงานปกครอง)
     2. นางสาวกัญญาวีร์ สืบเกิด (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
     3. นายกฤษณะ หอมกิจ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)

>> กิจกรรมเสวนา การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)