>> โครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์

>> โครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์

เผยแพร่เมื่อ 20/08/2019 ผู้ชม 544

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัสหมู่เรียน 6218201-02  จำนวน 2 หมู่เรียน
โดยมีอาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา ประธานโปรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้  และได้รับเกียรติ ท่าน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มาบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงานอย่างมืออาชีพ”
 • อาจารย์ธวชินี ลาลิน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม บรรยาย หัวข้อ “สถาบันครอบครัวส่งเสริมจิตที่ดีของเยาวชน สู่สังคม”
 • อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ บรรยายหัวข้อ “พลังคิดบวกเพื่อดํารงชีวิตอย่างมีความสุข”
 • คุณอิสสรวัชร  เฟื่องอิ่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายหัวข้อ "ก้าวที่พลาดไป ก้าวใหม่ได้ เพียงตั้งสติและ ลงมือทํา เพื่อชีวิตใหม่ของวัยรุ่นในรั้วมหาวิทยาลัย"

  จากนั้นเป็นกิจกรรม Work Shop สร้างสมาธิบริหารกายบริหายใจ
 • โดยอาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
 • และกิจกรรม  Work Shop ศิลปะสร้างสติและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยอาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรมและภูมิทัศน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
  1. เพื่อให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ทางวิชาการที่สูงขึ้น
  2. เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
  3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เอกสารประกอบ

>> โครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์