>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 25/06/2019 ผู้ชม 277

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
1.ดร.ประสพ  ยลสิริธัม
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างประเทศ  
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  บดีรัฐ
ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สังกัด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  มีเถื่อน
ตำแหน่ง :  อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สังกัด :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4. อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5.อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์