>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 16/05/2019 ผู้ชม 343

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซึ่งได้รับเกียรติ ท่านสุวรรณ  ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้  
โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ชุมชนมีผู้นําที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและสร้าง การมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว
2. เพื่อให้ชุมชนมีผู้นําที่มีภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อ ส่วนรวม
3. เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี