>> กิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ

>> กิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 13/02/2019 ผู้ชม 345

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

>> กิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ